Bastard Gan Punks V2 sales volume data, graphs & charts